ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemene definities
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. 2call: 2call BV, gevestigd te Den Haag, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27149566;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie 2call Producten levert en/of Diensten verricht, van wel met wie 2call een
Overeenkomst aangaat of met wie 2call in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
c. Overeenkomst de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door 2call toepasselijk zijn verklaard. Voor alle aanbiedingen,
verkopen, leveringen en Diensten door 2call gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door de Opdrachtgever andere
voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor 2call niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het
vragen van offerte c.q. het plaatsen van een order wordt de Opdrachtgever geacht 2call’s voorwaarden te hebben aanvaard. De Opdrachtgever wordt
geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden;
d. Producten: alle zaken die onderdeel zijn van de Overeenkomst;
e. Diensten: alle werkzaamheden die 2call voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht;
f. Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.
2. Toepasselijkheid
2.1 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van 2call van
toepassing zijn (zoals de algemene inkoopvoorwaarden), maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van
toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen 2call en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden
tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door 2call uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Op alle (rechts)handelingen van 2call en haar (potentiële) wederpartijen in relatie tot Overeenkomsten of onderhandelingen daarover, waarbij 2call
(deels) zal optreden als koper van goederen en/of opdrachtgever, zijn de algemene inkoopvoorwaarden van 2call van toepassing.
3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten
3.1 Een aanbieding van 2call bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover 2call een Order van Opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail)
aanvaardt of door 2call uitvoering aan een Order wordt gegeven, tenzij Opdrachtgever met andere middelen bewijst dat 2call de Order van Opdrachtgever
onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien 2call op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en
betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever 2call daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan
bij 2call geldende tarieven. Voor zover Opdrachtgever een –in afwijking van de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van 2call aanvaardt met
afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig
2call’s aanbod.
3.3 Alle opgaven van 2call van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar 2call kan er niet voor instaan dat
zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van
de betreffende Producten en/of Diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde Producten en/of Diensten zodanig afwijken van de
opgaven van 2call of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden,
heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
3.4 Ingeval Opdrachtgever via de website van 2call of anderszins bij 2call een gsm-abonnement bestelt, stuurt Opdrachtgever per gewone post, per fax of
per email aan 2call een abonnementscontract tussen Opdrachtgever en de betreffende telecomaanbieder. Dit contract zal ondertekend en vergezeld van de
extra benodigde documenten, zoals vermeld in de orderbevestiging, leesbaar bij 2call moeten arriveren, waarna de door 2call te verlenen dienst slechts
bestaat in (bemiddeling bij) aansluiting van Opdrachtgever op het netwerk van de betreffende telecomaanbieder en toezending van de simkaart (al dan niet
in combinatie met een gsm-toestel, afhankelijk van de inhoud van het contract tussen Opdrachtgever en de betreffende telecomaanbieder) aan
Opdrachtgever. In een dergelijk geval geldt deze bepaling alsook de bepalingen van de leden 5 en 6.
3.5 2call is geen partij bij het abonnementscontract tussen Opdrachtgever en de betreffende telecomaanbieder. Op het abonnementscontract tussen
Opdrachtgever en de betreffende telecomaanbieder zijn de (algemene) voorwaarden van de betreffende telecomaanbieder van toepassing. Bij vragen over
of problemen in de uitvoering van het abonnementscontract dient Opdrachtgever zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende telecomaanbieder.
3.6 Het bedrag dat 2call, na aansluiting van Opdrachtgever op het netwerk van de betreffende telecomaanbieder, eventueel aan de Opdrachtgever dient
terug te betalen, betreft de bonus die 2call voor haar bemiddeling bij totstandkoming van het abonnementscontract ontvangt van de betreffende
telecomaanbieder. Het voorgaande brengt mee dat 2call niet gehouden is aan haar eventuele betalingsverplichting jegens Opdrachtgever te voldoen, indien
en zolang de betreffende telecomaanbieder om welke reden dan ook in gebreke blijft met betaling van de bonus aan 2call.
4. Wijzigingen en aanvullingen
4.1 Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een
dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van 2call.
4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende
Overeenkomst.
5. Prijzen
5.1 Alle prijzen van 2call zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij in 2call’s brochures,
prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van
Opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening
van Diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.
5.2 Alhoewel 2call steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan Opdrachtgever
hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5.3 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van 2call van invloed is, waaronder aankoopprijzen,
valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of
belastingen, kan 2call doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door 2call geschiedt en
mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart 2call voor alle kosten en schade die voor 2call mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante Eglidstaat en/of;
b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan 2call en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting
in een relevante EG-lidstaat.
6. Betaling
6.1 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, vindt levering onder rembours plaats.

6.2 Indien levering anders dan onder rembours is overeengekomen en betaling aan 2call dient te geschieden, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na
verzending. Alsdan is Opdrachtgever niet gerechtigd kortingen of inhoudingen toe te passen.
6.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van 2call, tenzij dit hem op basis van een in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de
desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de ingevolge artikel 20 bevoegde rechter.
6.5 Indien op enig moment bij 2call gerede twijfel bestaat of kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, en/of in het geval dat
Opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door 2call tenminste eenmaal is aangemaand, is 2call gerechtigd, alvorens (verder) te
presteren, ook voor lopende Overeenkomsten van Opdrachtgever te eisen dat voortuitbetaling van de koopsom van de Producten en/of vergoeding van de
Diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat 2call onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te
vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals
onherroepelijke, en in dit geval tevens door een eerste klas bank geconfirmeerde, letters of credit, cash against documents of cash against delivery.
6.6 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of
bankgaranties, zal Opdrachtgever ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande bank zal geschieden.
6.7 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die
dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover rente
wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
6.8 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is
Opdrachtgever verplicht 2call alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te
vergoeden.
6.9 Indien 2call, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe
termijn steeds een fataal karakter.
7. Afleveringstermijn
7.1 De door 2call opgeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het leveren van Diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten
tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor 2call geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden
aan 2call verstrekte gegevens. 2call zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.
7.2 Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag voor 15.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de datum van totstandkoming van de
Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag, vrijdag uitgezonderd, na 15.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerste
werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst in het weekend, op een algemeen erkende feestdag in de zin van de
Algemene termijnenwet of op vrijdag na 15.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerstvolgende reguliere werkdag.
7.3 Indien 2call voor uitvoering van de Overeenkomsten gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt,
gaan de termijnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen bruikbare vorm in het bezit zijn
van 2call.
7.4 Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op
ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij deoverschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan, na schriftelijke ingebrekestelling bevattende een
redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt
noodzakelijk is.
7.5 2call heeft te allen tijde het recht de Producten in gedeelten (af) te leveren.
8. Aflevering en risico
8.1 De (af)levering van de Producten, inclusief de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden onder de gebruikelijke rembourscondities.
8.2 Indien is overeengekomen dat (af)levering niet onder rembours plaatsvindt, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de
verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Opdrachtgever. 2call zal Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na de kennisgeving, afnemen.
8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen
afleverings-, afname-, en installatietijdstippen.
8.4 Mocht Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. 2call is alsdan gerechtigd de
Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft alsdan de koopsom,
vermeerderd met rente en kosten verschuldigd.
9. Overmacht
9.1 Indien 2call door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
9.3 Onder overmacht van 2call wordt verstaan elke van de wil van 2call onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende
gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze
verplichtingen in redelijkheid niet van 2call kan worden verlangd.
9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van
krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan 2call verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen
koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens
zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
10.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die 2call op Opdrachtgever mocht
hebben ten aanzien van welke 2call in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt
ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.7 en 6.8.
10.3 Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in
gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten,
waarvan 2call eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgever’s normale bedrijfsuitoefening
noodzakelijk is.

10.4 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van 2call te bewaren, en
deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van 2call daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de
betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan 2call.
10.5 Indien en zolang 2call eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever 2call onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van
de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig
onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever 2call op 2call’s eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan 2call eigenaar is,
zich bevinden.
10.6 Bij beslag, (voorlopige) surcéance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of
de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van 2call.
11. Intellectuele eigendom
11.1 2call verklaart dat, voorzover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom
van derden. 2call kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
11.2 Indien 2call Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van 2call
afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever 2call terzake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele
eigendomsrechten van derden.
11.3 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van
2call, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
12. Inspectie en reclame
12.1 Opdrachtgever is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of
door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan
materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de
orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan 2call worden
meegedeeld. Producten met een gebrek, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, kunnen binnen 1
jaar na aankomst van de Producten aangeboden worden ter reparatie bij de daarvoor bestemde reparatiecentra. Hiervoor staan adressen op de
informatiepagina van de website van 2call.
12.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten
onverwijld te staken.
12.3 Opdrachtgever zal alle door 2call voor onderzoek en reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door 2call in de gelegenheid te stellen ter
plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
12.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door 2call geen controle op de reclame kan plaatsvinden.
12.5 Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat 2call daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor
Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico.
12.6 Gebreken terzake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever
slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de
Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.
12.7 Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens 2call zolang Opdrachtgever enige niet
daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens 2call niet is nagekomen.
12.8 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor 2call voortvloeiende
aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige
bepalingen van artikel 13.
13. Garantie
13.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van 2call genoegzaam is
aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren (zgn. ‘dead on arrival’ daar mede onder verstaan), zal 2call de betreffende Producten deugdelijk
en binnen 4 weken (doen) repareren. Door voldoening aan de reparatieverplichting zal 2call terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten
en zal 2call tot geen enkele verdere of andere (schade)vergoeding zijn gehouden.
13.2 Indien 2call Producten aan Opdrachtgever aflevert welke 2call van haar toeleveranciers heeft verkregen, is 2call nimmer tot een verdergaande
garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop 2call ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.
Opgemerkt zij dat voor GSM-toestellen doorgaans 1 jaar fabrieksgarantie geldt.
13.3 2call staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen terzake van de installatie of het gebruik van de Producten, noch staat 2call in voor
zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers.
13.4 De Producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door 2call aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht.
14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 2call is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade,
immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.
14.2 De aansprakelijkheid van 2call jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractssom (exclusief BTW). Indien geen contractssom kan worden aangewezen, is
2call’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
14.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove
schuld van 2call of haar hoogste leidinggevende personeel of voorzover 2call’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke
productaansprakelijkheidsrecht.
14.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van 2call of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever 2call vrijwaren voor alle
aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Producten, c.q.
voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, terzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
14.5 2call is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van de
Producten of uit gebruik van de Producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever
15.1 Opdrachtgever zal aan 2call alle voor de uitvoering van 2call’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in
voor de juistheid en volledigheid daarvan.
15.2 Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.
16. Ontbinding
16.1 In geval van (voorlopige) surcéance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten
met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij 2call Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de

bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomsten te verlangen, in welk geval 2call zonder
ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
een en ander onverminderd 2call’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat 2call tot enige schadevergoeding
is gehouden.
16.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige
Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is 2call gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
een en ander onverminderd 2call’s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat 2call tot enige schadevergoeding
is gehouden.
16.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van 2call op Opdrachtgever en de bedoelde
vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is 2call gerechtigd de betreffende Producten terug
te nemen. In dat geval zullen 2call en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en de gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de
Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde 2call in de gelegenheid te stellen haar rechten te
effectueren.
16.4 Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien 2call enige Overeenkomst
met Opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.
17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Het is 2call toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval
verplichtingen van 2call worden overgedragen, dient 2call Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht
de Overeenkomst te ontbinden. 2call is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
17.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van 2call.
18. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten door 2call
18.1 Indien 2call op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een
opschortings-, ontbindings- en/of een vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is 2call niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later
mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
19. Diensten
19.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door 2call te verrichten Diensten voor Opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel
voorrang boven de overige bepalingen in deze Voorwaarden.
19.2 Opdrachtgever zal aan 2call steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze
beschikking over alle door 2call benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
19.3 Indien blijkt dat het verlenen van de Diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige
verplichting ten opzichte van 2call of anderszins aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal Opdrachtgever de kosten, berekend op basis van
de dan geldende tarieven van 2call, vergoeden.
19.4 Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door 2call gemaakte uren bij het uitvoeren van de Diensten, inclusief reisuren, in rekening
worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door 2call gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering
van Diensten. Bij nacalculatie zal 2call de uren en kosten in de betreffende factuur specificeren.
19.5 Tenzij anders overeengekomen wordt de aanneemsom bij aanneming van werk als volgt gefactureerd:
a. 30% bij het aangaan van de Overeenkomst;
b. 50% bij de aanvang van de werkzaamheden;
c. 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden of eerdere ingebruikneming hiervan.
19.6 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken aannemingswerkzaamheden welke 2call op grond van de Overeenkomst
moet verrichten en 2call van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat- met inachtneming van
het volgende lid – afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
19.7 Indien 2call meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de
gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin 2call al haar andere prestaties onder de Overeenkomst zou kunnen voldoen. Opdrachtgever wordt
geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij binnen acht dagen na de bedoelde
kennnisgeving door 2call schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. 2call mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat Opdrachtgever 2call
daartoe schriftelijk opdracht geeft.
19.8 Opdrachtgever zal aan 2call steeds wanneer het overeengekomen werk dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle
door 2call benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
20. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
20.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in
artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
20.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen 2call en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de
Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is niet van toepassing.
20.3 Voor zover de nationale rechtsregels niet dwingend anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of
verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, ofwel de anders op grond van nationale rechtsregels bevoegde rechter.
20.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.